Klachten reglement

Buro Verzuim- en Loopbaanbegeleiding

 

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Buro Verzuim- en Loopbaanbegeleiding: het adviesbureau van loopbaan-, verzuim- en re-integratie begeleiders gevestigd aan de Trasmolenlaan 53447 GZ Woerden, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30199195 hierna te noemen ‘BVL'.

b. klacht: een door de klager ervaren probleem met betrekking tot het handelen of nalaten van de coach in het kader van de coaching relatie of met betrekking tot een daaruit voortvloeiend (financieel) geschil met de coach.

 

Artikel 2. Indienen en behandelen van een klacht

1. De klager dient de klacht mondeling of schriftelijk in bij de directie van BVL.

2. De klager ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging zijn minimaal opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

3. BVL kan besluiten een klacht niet te behandelen wanneer het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

4. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die geen getuige is geweest van de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft.

5. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Van deze bijeenkomsten worden schriftelijke verslagen opgemaakt. Deze verslagen worden gestuurd naar zowel de klager als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft.

6. De klacht wordt binnen een periode van 6 weken na indiening afgehandeld.
Wanneer dit niet haalbaar blijkt wordt dit gemeld naar klager met een reden en een termijn waarbinnen afhandeling wel haalbaar is.

7. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen naar aanleiding van het klachtenonderzoek evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen worden.

BVL draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.